Pravidla

Z Klub lesního golfu
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Proběhlo několik změn, zejména se týkají formy členství v Klubu lesního golfu a také ohledně pořádání a organizace turnajů. Do pravidel samotné hry se při posledních změnách nezasahovalo, může však dojít ještě k menší úpravě textu, aby byla pravidla srozumitelnější, změny však nebudou měnit smysl pravidel. Současná verze je platná od března 2014, systém bodování od března 2022.

Základní ustanovení

Lesní golf (LG) je sport hraný lesogolfovým (tenisovým) míčkem a holí určených rozměrů, na předem vytvořené trase.
Klub lesního golfu (KLG) sdružuje všechny hráče a příznivce LG. Držíme se úsloví "Nula z nuly pojde", a proto je členství v klubu bezplatné.


Členství

Druhy členství: Řádné členství, Čestné členství

Řádné členství

Definice řádného členství

Řádné členství je udělováno těm lesogolfistům, kteří se ve dvou po sobě jdoucích sezonách zúčastnili alespoň tří turnajů z kalenáře KLG v jedné sezoně. Řádné členství může být pozastaveno, pokud se řádný člen ve dvou po sobě jdoucích sezonách zúčastní nejvýše dvou turnajů z kalendáře KLG v jedné sezoně. Seznam řádných členů je uveřejňován a pravidelně aktualizován na webových stránkách KLG. Seznam řádných členů obsahuje údaje o počtu odehraných turnajů řádným členem v posledních dvou sezonách a jeho umístění v žebříčku KLG.

Výhody řádného členství

1. Řádný člen může pořádat turnaj v lesním golfu zahrnovaný do oficiálního kalendáře KLG.

2. Řádný člen může navrhovat změny pravidel lesního golfu.

3. Řádný člen může v plénu spolurozhodovat o změnách pravidel lesního golfu.


Čestné členství

Definice čestného členství

Čestné členství je uděleno zakládajícím členům klubu lesního golfu. Čestné členství je dále udělováno absolutním vítězům v sezoně. Čestné členství může být uděleno za zvláštní zásluhy o rozvoj lesního golfu. Čestné členství je udělováno doživotně.

Výhody čestného členství

1. Čestný člen získává místo v síni slávy KLG.

2. Čestný člen může uspořádat turnaj v lesním golfu zahrnovaný do oficiálního kalendáře KLG i když není současně řádným členem.


Seznam řádných a čestných členů Klubu lesního golfu


Pocty, tresty

název charakteristika / podmínky
Řád stříbrné šušně Je jediným a nejvyšším vyznamenáním, které uděluje KLG.
Čestné členství Viz. výše.
Pozastavení členství Řádný člen pozastavením členství ztrácí výhody, které mu řádné členství přináší do doby, než začne být opět aktivním řádným členem.

Pravidla hry

Účelem hry je dostat míček z předem stanoveného místa do připravené jamky na co nejmenší počet úderů.

Tým

Pojem tým označuje skupinu hráčů, o předem stanoveném počtu členů. Tito hráči vystupují na turnaji jako jeden celek, pravidelně se střídají v úderech. Každý tým má svůj název.

Vybavení

název charakteristika / podmínky
Hůl

Materiál: dřevo, samorost
Délka: podle velikosti hráče, do pasu +/- 20 cm
Šířka (Průměr): 4 cm
Hůl musí projít tzv. zkušební rourou o průměru 10 cm a výšce 50 cm.

Míček Jediným povoleným míčkem pro lesní golf je tenisový míček.
Šušeň Slouží k podpěře odpalovaného míčku. Většinou se používá speciálně upravená smrková šiška, a pokud je taková k dispozici, jsou všechny ostatní druhy šušní zakázány. Je-li šišek nedostatek, je možno použít i šušeň jinou, vždy však pouze z přírodního materiálu. Velikost šušně není dána. Ve všech případech platí, že může vyčnívat maximálně 2 palce (asi 5 cm) nad zem.

Pozn. šušeň je v tomto případě rodu ženského a neznamená nic jiného.

Sportovní doplňky Kravaty a pokrývky hlavy rozličných tvarů, barev a velikostí se staly tradičním vybavením správného lesogolfisty. Obzvláště na turnaje vřele doporučujeme.

Hrací plocha a překážky na trati

název charakteristika / podmínky
Rozměry hřiště Nejsou striktně určeny. Turnaj, který má být uznán jako bodovaný, musí mít minimálně jednu čtyř - jamkovou trať. Mimo to musí být hřiště alespoň ze tří čtvrtin umístěno v lese.
Velikost jamky Jamka musí být minimálně tak veliká, aby se do ní vešel lesogolfový (tenisový) míček.

V praxi to znamená, že pokud umístíme míček na dno jamky, nesmí z ní vyčuhovat žádnou svou částí.

Úprava terénu Je povoleno odklízet jakékoli překážky, které by mohly ovlivnit úder. Při úpravě je však nutno dodržet několik základních pravidel:
  1. Neodklízet ani nehýbat překážkami záměrně na trať umístěnými organizátorem.
  2. Nedělat koleje pro míček ani jiným způsobem nebránit jeho pohybu nežádoucím směrem.
  3. Vážněji či trvale nepoškozovat faunu a floru dané oblasti.
  4. Neničit objekty zbudované lidskou rukou (seníky, koše, chaty, automobily, kola, altánky apod.).
Cizí míček Každý tým musí na požádání soupeře odklidit svůj míček z trati a může tak učinit i ze své vlastní vůle. Stejně tak může o odstranění požádat i organizátor soutěže. Místo, kde ležel míček, jeho majitel vhodným způsobem označí a ve svém hracím kole umístí zpět na původní pozici. Pokud se přesto stane, že se na trati střetnou dva míčky a odrazí (zastaví) se o sebe, zůstávají oba v pozici po tomto střetu. Pokud je dotykem jednoho míče o druhý docílena jamka, je uznána bez dalších trestných úderů.

Další pravidla

název charakteristika / podmínky
Nehratelný míč Pokud se míček po odpalu ocitne na místě, ze kterého ho nelze odehrát (zhodnocení hratelnosti závisí na dohodě mezi hráčem a jeho aktuáními spoluhráči, případné spory řeší organizátor turnaje), může být míč vrácen za cenu 5 trestných bodů na místo, ze kterého byl do nehratelné oblasti odpálen. Toto pravidlo platí i při ztrátě míče. Těchto 5 úderů se započítává do patnácti úderů potřebných k zahrání jamky.
Maximální počet úderů Určuje tvůrce trati nebo organizátor turnaje. V praxi se osvědčily dva systémy. Je-li určen pro každou jamku par (tzn. počet úderů na který by měla být zahrána), potom je maximem dvojnásobek tohoto určeného paru. Není-li optimální počet úderů určen, neměl by počet úderů na žádné jamce překročit 15. V případě nesplnění započítáváme 18 trestných úderů (15 + 3).

Trestné údery (nehratelný míč) se do určeného maximálního počtu započítávají. To znamená, že pokud máte odehráno 10 úderů, nemůžete již uplatnit pravidlo o nehratelném míči, protože by posunutí na okraj kritické oblasti znamenalo váš poslední krok na dané jamce.

Pravidlo o úderu Jakékoli posunutí míčku způsobené úderem hole, ať už do míčku, okolní země nebo do šušně je považováno za úder. Při úderu ze šušně je za úder počítáno až spadnutí míčku na zem.

Postavení hráče Hráč musí při úderu stát oběma nohama (chodidly) na zemi (popřípadě na předmětu původně ležícím na zemi - kláda, pařez, kámen). Vylučuje se tak odpal z lehu, sedu apod.

Respektování spoluhráčů Pokud tým dožene tým jiný hrající na stejnou jamku nebo odehrávající první údery na jamku následující, jsou hráči, kteří dohnali své spoluhráče povinni nechat v klidu dohrát hranou jamku či popřípadě nechat odpálit první údery (prostě pokud někoho doženete nechte je pálit a nepleťte se jim pod hůl).
Odpal od pevné překážky Pokud míček po odpálení skončí ležet tak, že se nějakou svou částní dotýká pevné překážky (strom, pařez, zeď apod.), je povoleno posunout si tento míček bez penalizace na vzdálenost průměru hole (tzn. asi 2 - 4 cm) od této překážky. Pomocí tohoto posunutí nesmí být odehrána jamka (jamky musí být dosaženo vždy jen úderem).

Turnaje a jejich organizace

Program turnajů je plánován na celou sezonu dopředu. Každý turnaj má své pevné místo v kalendáři KLG.

Vždy alespoň jeden z organizačního týmu turnaje je řádným členem KLG.

Hlavní organizátor sezony zajišťuje informovanost členů KLG přes e-mailovou konferenci a webové stránky KLG; zajišťuje uveřejňování výsledků turnajů a žebříčku KLG na webových stránkách KLG.

Detailní informace k turnaji jsou organizátory uveřejňovány v dostatečném předstihu před turnajem, obvykle jeden týden.

Pokud organizátor předem ví, že nemůže dodržet předem dohodnutý termín pro pořádání turnaje, může:

  1. Požádat organizátora jiného turnaje, aby si s ním vyměnil místo v kalendáři KLG.
  2. Požádat jiného organizátora o zorganizování turnaje v předem dohodnutém termínu.
  3. Dohodnout změnu termínu v součinnosti s hlavním organizátorem a aktivními řádnými členy KLG. Tuto změnu je třeba konzultovat nejpozději turnaj dopředu.

Pokud dojde k odložení turnaje vzhledem k přírodním podmínkám, může pořadatel turnaje:

  1. Dohodnout změnu termínu v součinnosti s hlavním organizátorem a aktivními řádnými členy KLG.
  2. Turnaj úplně zrušit bez náhrady.


Mimořádné turnaje v lesním golfu, které jsou pořádány nad rámec stanovených turnajů pro danou sezonu KLG nejsou zahrnovány mezi bodované turnaje.

Organizátor turnaje může pro jím pořádaný turnaj stanovit zvláštní herní systém nebo zvláštní pravidla pro hru nad rámec pravidel lesního golfu. Tuto informaci musí sdělit hráčům v dostatečné době před začátkem turnaje.

Bodování turnajů

Změny v systému bodování pro sezónu 2022

Turnaje KLG Tréninky
Sedm oficiálních turnajů KLG vyhlašovaných vždy před začátkem nové sezóny. Aktuálně jsou čtyři turnaje organizovány jako týmové, dva jako turnaje jednotlivců a jeden turnaj s kombinovaným herním systémem. Jedná se o náhodně pořádaná setkání omezeného počtu hráčů, kde je možné zahrát si bez obvyklé nervozity doprovázející turnaje a vyzkoušet si odpaly a putty. Dodržování pravidel a případné hodnocení závisí zcela na domluvě zúčastněných hráčů.
1. místo .......... 10 b
2. místo .......... 9 b
3. místo .......... 8 b
4. místo .......... 7 b
+5 úderů (včetně) na finále (4. místo) .......... 6 b
+10 úderů (včetně) na finále (4. místo) .......... 5 b
+15 úderů (včetně) na finále (4. místo) .......... 4 b
+20 úderů (včetně) na finále (4. místo) .......... 3 b
+30 úderů (včetně) na finále (4. místo) .......... 2 b
nad 30 úderů na finále (4. místo) .......... 1 b

Při turnajích jednotlivců jsou hodnoceny ženy a muži zvlášť, v žebříčku však figurují všichni dohromady.


Původní systém bodování platný od sezóny 2010 do sezóny 2021 včetně

Třída A Třída B trénink
Tři výroční turnaje vyhlašované KLG. V běžné řeči se označují jako Velké.

2 turnaje týmové, 1 turnaj jednotlivců (tzv. Mistrák)

Ostatní turnaje, řádně ohlášené. Turnaje pro týmy i jednotlivce. Není vlastně turnaj, protože dodržování pravidel závisí zcela vůli hráčů.

Pořádají se pro omezený počet hráčů, aby si člověk zahrál bez obvyklé nervozity doprovázející turnaje.

1. místo 10 b
2. místo 9 b
3. místo 8 b
4. místo 7 b
5. místo (bez finále) 6 b
+5 úderů (včetně) na finále 5 b
+10 úderů na finále 4 b
+20 úderů na finále 3 b
+30 úderů na finále 2 b
nad 30 úderů na finále 1 b
u Mistráku jsou údery přičítány k 5. místu
1. místo 7 b
2. místo 6 b
3. místo 5 b
4. místo 4 b
+5 úderů (včetně) na 4. místo 3 b
+15 úderů (včetně) na 4. místo 2 b
nad 15 úderů na 4. místo 1 bod

Při turnajích jednotlivců jsou hodnoceny ženy a muži zvlášť, v žebříčku však figurují všichni dohromady.

Oficiální žebříček KLG

Na oficiálním žebříčku KLG jsou uvedeni všichni hráči, kteří se v sezoně zúčastnili alespoň 1 turnaje a mají na svém kontě alespoň 1 bod. Body z turnajů se sčítají a hráči jsou seřazeni sestupně podle počtu celkově získaných bodů. Body získané za turnaj má hráč na svém kontě do konce sezony, respektive zahájení sezony další. Konečná podoba žebříčku je vyhlašována na závěrečném turnaji v roce. Žebříček je pravidelně aktualizována uveřejňován na internetové stránce KLG.

Rozhodčí

Rozhodčím na turnaji bývá zpravidla jeho organizátor. Ten ovšem může tuto funkci předat kterémukoli z řádných členů. Rozhodčí se může účastnit turnaje současně i jako hráč.